top of page
חזון ותכניות לעתיד

יעדי המרכז

 • לעסוק בסוגיות אתיות ומשפטיות עכשוויות בתחום מדעי הרפואה ומקצועות הבריאות.

 • לאגד תכנים, קורסים ויוזמות באוניברסיטת תל אביב תחת קורת גג אחת: הן במסגרת הכשרה אקדמית והן במסגרת פעילויות נוספות של סטודנטים וחברי סגל. 

 • לתמוך ולחזק את תכניות האתיקה בבתי החולים ובמוסדות הבריאות המסונפים לפקולטה לרפואה.

 • לשתף את הציבור בדיון ובהעמקה בסוגיות אתיות שנוגעות לטיפול רפואי ולטכנולוגיות רפואיות חדשות.

 • לעודד ולהכשיר מטפלים ומובילים בתחומי הביואתיקה.

 • לשמש כמוקד למצויינות מחקרית בביואתיקה, במדיניות בריאות ובדיני בריאות.

 • לעודד כתיבה ופרסום של מאמרים מחקריים בעלי השפעה גבוהה. 

 

פעילויות  

 • הכשרות מקצועיות בתחום הביואתיקה והמשפט הרפואי לאנשי מקצוע.

 • ליזום תכנית מוסמך בביואתיקה והסדרה של דיני בריאות – כולל התנסות שדה מעשית.

 • אירוח תלמידים מחו"ל וחברי סגל לשם מחקר בביואתיקה

תכניות לשנים 2023-2025

 • תכנית חילופים של סטודנטים ושל סגל  עם מוסדות מובילים בעולם

 • אישור תכנית מוסמך בביואתיקה

 • קורס קיץ בינלאומי

bottom of page