top of page
MERCAZ HEBREW.png
אתיקה במחקר

אתיקה במחקר

תהליך המחקר מעורר סוגיות אתיות מהותיות. קצב התפתחות המחקר המדעי ומורכבותו מעמידים לעיתים את החוקר במצבים מאתגרים. כך, חוקר עשוי להתלבט האם אוכלוסיית המחקר צריכה לכלול באופן שויווני נשים, גברים וילדים, גם אם חלק מאוכלוסייה זו נראה, על פניו, כחשוף יותר לפגיעה. בעיות אתיות עשויות להיות קשורות לחשיפת מידע על המשתתף במחקר או לחשיפת המשתתף לתחושות שונות בעת ההשתתפות במחקר, כגון תחושת מבוכה, פגיעה בדימוי העצמי, תחושת אי נוחות ועוד. לעתים פעילות מחקרית מעוררת התלבטויות אתיות בדבר מעמד מוסרי של מי שאינם בני אדם: למשל במסגרת מחקר בבעלי חיים או מחקר בתאי גזע עובריים.

ועדות לאתיקה במחקר

דילמות אתיות במדע יכולות להופיע בכל אחד משלביו של המחקר: בהגדרת מטרתו, בחירת האוכלוסייה שתשתתף בו, חלוקת זכויות הפרסום ו/או חלוקת התמורה ממנו. התייחסות לסוגיות אלו חשובה  בשלב התכנון ובעת הביצוע. לכן, בכל מוסדות המחקר  מוקמות ועדות אתיקה שתפקידן להקפיד על קיומם של כללי האתיקה במחקרים שבהם מעורבים בני אדם. חוקרים וסטודנטים למחקר (תלמידי תואר שני ושלישי) מחויבים להגיש בקשה לועדת האתיקה האוניברסיטאית כתנאי לביצוע המחקר. הדבר נועד לוודא כי זכויות המשתתפים במחקר נשמרות וכי הוא עומד בסטנדרטים אתיים ובקווים מנחים שגובשו לשמירה והגנה על זכויות אנשים המשתתפים במחקר.  

באוניברסיטת תל אביב הגשת הבקשה מתבצעת דרך מערכת הגשה אלקטרונית שגובשה על ידי ועדת האתיקה האוניברסיטאית. לא יבוצע מחקר שבו מעורבים בני אדם בכל רמת מחקר שהיא ללא אישור בכתב מראש של הוועדה, בכפוף להנחיותיה.

מחקרים קליניים

במסגרת מחקרים קליניים (למשל בתרופות או התערבויות טיפוליות) הנערכים על פי רוב במסגרות רפואיות, מחויבים החוקרים לעבור הכשרה באתיקה של מחקר, בטרם הגשת הבקשה לוועדת אתיקה. הכשרה זו מתקבלת במסגרת קורס GCP)  Good Clinical Practice) שמבקש לחשוף את המשתתפים בו לסטנדרט אתי אחיד ובסיסי בביצוע מחקר קליני. סטנדרט בינלאומי, אשר על פיו מתוכננים, מיושמים, מתועדים ומדווחים המחקרים הקליניים לרשויות הבריאות. חוקרים המבצעים מחקר קליני נדרשים לקבל אישור לביצוע המחקר גם מועדות הלסינקי למחקר רפואי בבני אדם שמתקיימות במסגרת בתי החולים.

מחקרים שאינם קליניים

במחקרים שאינם קליניים בהם משתתפים בני אדם (למשל, העברת שאלוני עמדות, תפיסות, כוונות התנהגות וכיוב') מתעוררות באופן טבעי סוגיות אתיות דומות, הגם שאינן קשורות לשלבי פיתוח תרופה או טיפול רפואי. לפיכך, מוצע לחוקרים באוניברסיטת תל אביב לעבור הכשרה באתיקה של מחקר, כזו המותאמת לצרכיהם ורלבנטית לתחום מחקרם.

מידע וקישורים

קישור לקורס להכשרת GCP (קווים מנחים למחקרים קליניים) 

קישור לקורס להכשרת PHRP (קווים מנחים להגנה על משתתפים במחקר - מחקרים שאינם בהכרח קליניים) 

קישור לאתר ועדת האתיקה של אוניברסיטת תל אביב

 

bottom of page