top of page
מיזם ביואתיקה שחור שקוף.png

הסמינר מתמקד בסוגיות ביואתיות מגוונות, עוסק בטקסטים בסיסיים בביואתיקה, מאמרים או פרקים בספרים וכולל דיונים והרצאות אורח

הקולוקיום מתקיים מדי חודש בהשתתפות שני מומחים המציגים נושא המפגיש בין ההיבט המדעי וההיבט ההומניסטי של סוגיות בממשק של הרפואה עם החברה

bottom of page