top of page

מטרת הקבוצה לשמש פורום לדיון במקרים ובסוגיות הנוגעות לפסיכיאטריה משפטית ולנגזרות אתיות של העיסוק בבריאות הנפש.

הסמינר מתמקד בסוגיות ביואתיות מגוונות, עוסק בטקסטים בסיסיים בביואתיקה, מאמרים או פרקים בספרים וכולל דיונים והרצאות אורח

הסמינר יעסוק ברפואה, אתיקה והלכה יהודית, בהתבסס על טקסטים, מאמרים ופרקים נבחרים שנוגעים לאתיקה והלכה. הפגישות יכללו דיונים, שיח והרצאות אורח.

הקבוצה כוללת אחיות משפטניות ואחרים ומתמקדת בסוגיות משפטיות הקשורות לעיסוק בסיעוד, טכנולוגיות חדשות וביואתיקה. 

ההרצאה תתקיים מדי שנה  בשיתוף אנשי ביואתיקה, בריאות, מדע, עסקים, משפט ו/או מדיניות כדי לדון בסוגיות עכשוויות שנוגעות לעבודת העוסקים ברפואה ובמקצועות הבריאות, למתמחים ולאנשי מנהל רפואי. 

ההרצאה תתקיים מדי שנה  בשיתוף אנשי ביואתיקה, בריאות, מדע, עסקים, משפט ו/או מדיניות כדי לדון בסוגיות עכשוויות שנוגעות לעבודת העוסקים ברפואה ובמקצועות הבריאות, למתמחים ולאנשי מנהל רפואי. 

bottom of page